Obchodní podmínky pro poskytování realitních služeb

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti při poskytování realitních služeb klientům společnosti MATEDA, a.s., IČ: 28206002, se sídlem V rovinách 396/107, Podolí, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13104, č. účtu 1979628369/0800 (dále jen „Realitní kancelář“).

Specifikace realitních služeb

Realitními služby se rozumí nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor na základě uzavřené smlouvy o poskytování realitních služeb (dále také jen „Realitní služby“ a „Smlouva“). Smlouva může být uzavřena osobně nebo distančním způsobem podle pravidel uvedených níže v těchto podmínkách.

Realitní služby mohou zahrnovat následující standardní přidružené služby:

  • prohlídku nemovitostí a doporučení obvyklé kupní ceny / výše nájemného dle stavu realitního trhu;
  • inzerci na webu www.mateda.cz;
  • obstarání výpisu z katastru nemovitostí a kopie či originálu katastrální mapy (pouze u prodeje nemovitosti);
  • jednání se zájemci, organizace a zajištění prohlídek nemovitostí se zájemci;
  • zajištění přípravy potřebné smluvní dokumentace a organizace jejího uzavření (včetně ověření podpisů);
  • zajištění úschovy u oprávněného subjektu (banka, advokát nebo notář);
  • zajištění podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti včetně zajištění úhrady správního poplatku (pouze u prodeje nemovitosti);
  • organizaci předání nemovitostí včetně odečtu měřidel a vypracování předávacího protokolu.

Při zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor Realitní kancelář předá klientovi nejpozději v den uzavření Smlouvy výpis z veřejného seznamu k předmětu realitního zprostředkování, jestliže je v něm zapsána nemovitá věc, jejíž je tento předmět součástí. Není-li předmět převodu, nebo předmět užívání nebo požívání zapsán jako jednotka ve veřejném seznamu, předá Realitní kancelář klientovi výpis z veřejného seznamu, ve kterém je zapsána nemovitá věc, jejíž je tento předmět součástí.  Výpis z veřejného seznamu podle předchozí věty bude prokazovat stav evidovaný v tomto seznamu ne starší než 3 pracovní dny přede dnem uzavření Smlouvy. Tento výpis může být pořízen i dálkovým přístupem a za účelem přiložení ke Smlouvě převeden do listinné podoby prostým vytištěním. Jestliže Realitní kancelář nepředá klientovi výpis podle tohoto odstavce, je klient oprávněn odstoupit od Smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne jejího uzavření.

Uzavření smlouvy o poskytování realitních služeb distančním způsobem:

Klient prostřednictvím webových stránek www.mateda.cz nebo zasláním emailu na admin@mateda.cz  zadá svůj požadavek na poskytnutí Realitních služeb. Klientské zadání dle předchozí věty je pouze návrhem na uzavření smlouvy a nezakládá klientovi nárok na čerpání Realitních služeb ani není jejich závaznou objednávkou. Realitní kancelář bez zbytečného odkladu po obdržení klientského zadání potvrdí jeho přijetí a sdělí cenu za požadované Realitní služby.

Realitní kancelář je oprávněna vyžádat si doplnění či upřesnění klientského zadání o informace resp. dokumenty, jejichž znalost je pro Realitní kancelář s ohledem na možnost poskytnutí Realitní služby nezbytná.

Smlouva o poskytnutí Realitní služby je uzavřena distančním způsobem okamžikem odeslání e-mailu Realitní kanceláří klientovi o potvrzení objednávky Realitních služeb.

Provize za Realitní služby a způsob úhrady

Za poskytování Realitních služeb uhradí klient Realitní kanceláři provizi ve výši dohodnuté ve Smlouvě o poskytování realitních služeb. Provize zahrnuje také náhradu nákladů, které Realitní kanceláři vznikly v souvislosti s obstaráním realitní transakce, včetně nákladů vynaložených na právní služby zahrnujících zpracování smluvních dokumentů, úschovu finančních prostředků a řízení před příslušným katastrálním úřadem.

Pokud klient uzavření dojednaného smluvního vztahu zmaří či oddálí z důvodů, za něž odpovídá, vzniká nárok na zaplacení provize již dnem obstarání příležitosti k uzavřené kupní či nájemní smlouvy.

Klient může provést úhradu provize převodem na bankovní účet Realitní kanceláře nebo platební kartou skrze platební bránu umístěnou na webových stránkách Realitní kanceláře.

Realitní kancelář je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a ke všem částkám provize bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Odpovědnost při poskytování Realitních služeb

Realitní kancelář po celou dobu platnosti Smlouvy pravidelně a objektivně informuje klienta o vývoji poskytovaných realitních služeb. Realitní kancelář je povinna poskytnout klientovi informace o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na předmětu převodu, nebo předmětu užívání nebo požívání, které plynou z veřejných seznamů, a dále o těch, o nichž Realitní kancelář věděla nebo vzhledem ke své odborné způsobilosti měla vědět. Klient bere na vědomí, že v případě každé transakce s nemovitostí je doporučováno detailní přezkoumání stavu nemovitosti učiněné nezávislým odborníkem.

Reklamace

Klient je oprávněn reklamovat poskytnuté Realitní služby, pokud mu tyto nebyly poskytnuty řádně, a to písemně na adresu sídla Realitní kanceláře nebo prostřednictvím e-mailu na adresu admin@mateda.cz. Případná reklamace klienta musí obsahovat specifikaci reklamované Realitní služby a popis tvrzených nedostatků. Realitní kancelář je povinna reklamaci vyřídit ve lhůtě 30 dnů a o výsledku reklamačního řízení vyrozumět klienta buď prostřednictvím e-mailové adresy klienta, nebo zasláním informací o vyřízení reklamace na adresu klienta, je-li Realitní kanceláři známa. Práva a povinnosti klienta a Realitní kanceláře v rámci reklamace poskytnutých služeb se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Pro klienty, kteří nejsou spotřebiteli dle § 419 Občanského zákoníku, se ustanovení o reklamaci vymezené v tomto článku neaplikují.

Závěrečná ustanovení

Klient bere na vědomí, že Realitní kancelář je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“); při plnění povinností ze Smlouvy o poskytování realitních služeb jsou strany povinny plnit veškeré povinnosti vyplývající z AML zákona. Realitní kancelář je tak oprávněna po klientovi vyžadovat informace, dokumenty a další podklady za účelem jeho identifikace a kontroly a klient je povinen je Realitní kanceláři poskytnout. Před poskytnutím Realitní služby bude Realitní kancelář vyžadovat ověření totožnosti klienta, a to fyzicky nebo prostřednictvím webového rozhraní Realitní kanceláře s využitím některého z elektronických identifikačních prostředků.

Ochrana osobních údajů klienta se řídí pravidly ochrany osobních údajů dostupných na webových stránkách Realitní kanceláře.

Klientovi může být doručováno na adresu jeho elektronické pošty. Klient zároveň souhlasí se zasíláním elektronických sdělení v souvislosti s informováním o skutečnostech a činnostech Realitní kanceláře.

Realitní kancelář je oprávněna tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit v jakémkoli rozsahu. Realitní kancelář je povinna o změně podmínek klienta informovat nejméně 30 dní před účinností změny, a to na e-mail uvedený klientem v objednávce. V případě změny podmínek je klient oprávněn Smlouvu bez udání důvodu vypovědět zasláním výpovědi na: admin@mateda.cz, a to nejpozději poslední den před nabytím účinnosti nové verze podmínek. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. Pokud klient Smlouvu dle tohoto článku nevypoví, má se za to, že s novým zněním Podmínek bez výhrad souhlasí.

Právní vztahy mezi klientem a Realitní kanceláří se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem, Zákon o realitním zprostředkování a právními předpisy na ně navazujícími. K řešení sporů mezi klientem a Realitní kanceláří jsou příslušné výhradně české soudy.

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporu mezi Realitní kanceláří a klientem – spotřebitelem je v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, pověřena Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Klientem – spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci výkonu svobodného povolání.

Případná nicotnost, neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek nemá vliv na existenci, platnost, účinnost či vynutitelnost ostatních ustanovení, pokud lze nicotná, neplatná, neúčinná či nevynutitelná ustanovení od ostatních ustanovení oddělit, a to za předpokladu, že lze předpokládat, že by k právnímu jednání došlo bez nicotné, neplatné, neúčinné či nevynutitelné části právního jednání, pokud by strana nicotnost, neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost takového právního jednání včas rozpoznala. V takovém případě bude dané ustanovení nahrazeno příslušným nejblíže použitelným platným, účinným či vynutitelným ustanovením podle práva České republiky.

 

V Praze, dne 20.8.2020

MATEDA, a.s.